badania lekarskie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji z dnia 11 maja 2015 r. zmieniajace roporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy PSP ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2191 )